fashiontalálka?igaz szerelemjátssz!vicces videókfreeweb!
Egyéni keresés

Az ár­gus szem­mel ki­fe­je­zés azt je­len­ti, hogy na­gyon é­be­ren min­det és min­den­kit fi­gyel, min­den­re ü­gyel és min­den­kit szem­mel tart.

Az ó­ko­ri gö­rög mi­to­ló­gi­á­ban Ár­gus egy ó­ri­ás volt, a­ki­nek száz sze­me volt, így min­dent jól meg tu­dott fi­gyel­ni. Lét­re­hoz­tak Ma­gyar­or­szá­gon egy Ár­gus Se­cu­rity nevű őrző-­védő cé­get, mely kü­lön­fé­le biz­ton­sá­gi meg­ol­dá­so­kat kí­nál cé­gek­nek és ma­gán­sze­mé­lyek­nek.